Občanské sdružení0

Dětský pěvecký sbor Sluníčko Pacov, o.s.

Sídliště Míru 925, 39501 Pacov

IČO:01661841

 

 

 Občanské sdružení Dětský pěvecký sbor Sluníčko Pacov, o.s. bylo založeno 6.5.2013.  Občanské sdružení se řídí stanovami, které byli schváleny valnou hromadou.

 

Přihláška online

 

Stanovy občanského sdružení: Dětský pěvecký sbor Sluníčko Pacov, o.s.

Dětský pěvecký sbor Sluníčko Pacov, o.s. je nezávislé volnočasové dobrovolné sdružení rodičů a přátel dětského sboru v Pacově.

Čl. I

Název sdružení, sídlo a působnost sdružení

(1) Název sdružení je Dětský pěvecký sbor Sluníčko Pacov, o.s. (dále jen „sdružení“).

(2) Sídlo sdružení: Sídliště Míru 925, 395 01 Pacov

Sdružení působí na místní úrovni Pacovska a nečlení se na organizační jednotky. Celé sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou. Sdružení je samostatným nezávislým a neziskovým sdružením  občanů, zakládaným v souladu se zák. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění.

 

Čl. II

Cíle a účel sdružení, formy činnosti sdružení

Cílem činnosti sdružení je zejména:

(1) všestranná podpora kulturních, společenských a vzdělávacích aktivit pro členy pacovského   dětského pěveckého sboru

(2) Sdružení k dosažení cíle a plnění svého poslání může:

a) organizovat a uskutečňovat metodickou a vzdělávací činnost, veřejnou i neveřejnou kulturní činnost, rekreační, poznávací a publikační činnost, a to v návaznosti na potřeby pacovského dětského pěveckého sboru,

b) pořizovat movité věci potřebné k plnění svého poslání,

c) udržovat partnerské vztahy a spolupráci s obdobnými organizacemi a sdruženími na území České republiky i v zahraničí.

Činnost sdružení musí odpovídat výše uvedeným cílům sdružení a realizuje se zejména v následujících formách:

pořádání volnočasových aktivit formou soustředění, letních táborů, pořádáním festivalů,  publikační činností, výměnnými zájezdy, účasti na pěveckých soutěžích na národní a mezinárodní úrovni

Další formy a konkretizaci činností a cílů sdružení stanoví rada sdružení.

 

Čl. III

Doba trvání sdružení

Sdružení se zakládá na dobu neurčitou.

 

Čl. IV

Vznik a zánik členství ve sdružení

Členem sdružení se může stát pouze fyzická osoba. Členství ve sdružení je řádné. Členství je dobrovolné, ze sdružení lze kdykoli vystoupit.

 

Vznik členství

(1) Členství vzniká doručením písemné žádosti jakémukoli členu rady sdružení a není-li  zřízena,  předsedovi sdružení, ve které je uvedeno jméno, příjmení, korespondenční adresa, telefonní nebo obdobný kontakt a je žadatelem vlastnoručně podepsaná

(2) Člen sdružení je oprávněn kdykoliv ze sdružení vystoupit a to doručeným písemným oznámením  adresovaným radě sdružení nebo oznámením učiněným na členském shromáždění.

 

Zánik členství

Členství člena sdružení zaniká:

a) doručením písemného oznámení člena o vystoupení ze sdružení předsedovi sdružení,

b) rozhodnutím rady sdružení, a není-li jí, předsedy sdružení o vyloučení člena ze sdružení pro závažné porušování povinnosti člena sdružení nebo opakované porušování povinností člena sdružení, např. prodlení při placení členských příspěvků. Na toto je člen sdružení písemně upozorněn předsedou sdružení. Pokud do sjednané doby nenapraví své jednání bude na základě zápisu z rady sdružení ze sdružení vyloučen.

c) úmrtím nebo prohlášením za mrtvého,

d) zánikem sdružení.

 

Čl. V

Práva a povinnosti člena sdružení

Člen sdružení má právo

a) účastnit se jednání členského  shromáždění a vykonávat práva s tímto spojená, zejm. hlasovat  o  rozhodnutích, podávat návrhy, volit členy rady a být volen,

b) účastnit se všech akcí pořádaných sdružením a být informován o veškeré činnosti sdružení; o jednání členského shromáždění je oprávněn být vyrozuměn nejméně 7 dnů před jeho konáním,

c) předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení,

d) právo volit nabývá člen sdružení dovršením 18 let věku a to i právo být volen do orgánů sdružení

(2) Člen sdružení je povinen

a) platit příspěvky ve výši, lhůtách a způsobem schváleným radou sdružení,

b) jednat tak, aby nepoškozoval zájmy sdružení ani neztěžoval výkon činnosti směřující k dosažení cíle sdružení,

c) chránit a podporovat dobré jméno sdružení

 

Čl. VII

Členský příspěvek

Výši členských příspěvků členů sdružení stanoví rada sdružení, a není-li jí, předseda sdružení.

 

Čl. VIII

Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou členské shromáždění, rada sdružení a předseda sdružení.

 

Volitelnost

Volitelnost do orgánů sdružení je podmíněna způsobilostí k právním úkonům a bezúhonnosti. Ztrátou volitelnosti funkce dotyčné osoby v orgánu bez dalšího zaniká.

 

1. Předseda

Předseda vykonává veškeré právní úkony a jedná jménem sdružení navenek. Předseda řídí běžnou   činnost sdružení. Zabezpečuje hospodaření sdružení,

Předseda je člen rady, volen je radou a odvoláván je přímo členským shromážděním,

Předseda svolává a řídí jednání rady a jednání členského shromáždění,  navrhuje program jednání rady,

Funkce předsedy zaniká doručením písemného oznámení o vystoupení z funkce, odvoláním z funkce, úmrtím nebo prohlášením za mrtvého, zánikem sdružení,

Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení. Jménem sdružení jedná tak, že k vytištěnému názvu sdružení nebo otisku razítka připojí svůj podpis,

 

2. Místopředseda

Místopředseda jedná z pověření předsedy. Místopředseda může být pověřen jednotlivými úkoly i dlouhodobě určitým typem agendy.

Místopředseda je člen rady sdružení, volen je radou sdružení a odvoláván je přímo členským shromážděním,

Nevykonává-li nebo nemůže-li vykonávat předseda dlouhodobě činnost, zastupuje jej ve všech věcech místopředseda,

V případě potřeby členské shromáždění zvolí druhého místopředsedu,

Funkce místopředsedy zaniká doručením písemného oznámení o vystoupení z funkce, odvoláním  z funkce, úmrtím nebo prohlášením za mrtvého, zánikem sdružení

 

3. Rada

Rada sdružení je výkonným orgánem sdružení

Rada sdružení rozhoduje o vedení, činnosti a hospodaření sdružení. Rada provádí rozhodnutí členského shromáždění. Rozhodnutí rady je závazné pro předsedu. Pokud není ustavena rada sdružení, vykonává její funkci předseda, na kterého tak přecházejí veškeré pravomoci rady

Rada má 5 členů, kteří jsou voleni členským shromážděním

Každý člen rady má jeden hlas. Rada rozhoduje většinou všech hlasů. V případě rovnosti hlasů je rozhodným hlas předsedy sdružení

Rada sdružení odpovídá za hospodaření sdružení, účetnictví a plnění souvisejících zákonných povinností. Rada rozhoduje o odnětí, popř. pozastavení členství.

Rada sdružení prostřednictvím předsedy sdružení předkládá členskému shromáždění výroční zprávu ke schválení

Rozhodnutí rady lze revidovat rozhodnutím členského shromáždění, a to na návrh osoby, které se rozhodnutí týká. Návrh musí být doručen nejpozději při nejbližším příštím členském shromáždění následujícím po napadeném rozhodnutí rady.

 

4. Členské shromáždění

(1)   Členské shromáždění je nejvyšším orgánem sdružení

(2)   Členskému shromáždění je vyhrazeno

a) rozhodovat o zániku sdružení a o jeho majetkovém vypořádání,

b) schvalovat rozpočet sdružení a plán činnosti sdružení,

c) schvalovat zprávu o činnosti sdružení za období od předcházejícího členského shromáždění, měnit stanovy sdružení, volit z řad členů sdružení radu sdružení

(3)  Členské shromáždění se schází podle potřeby, nejméně však 1 x ročně. Členské shromáždění svolává rada sdružení. Rada sdružení je povinna svolat členské shromáždění, požádá-li o to alespoň pětina členů sdružení. O jednání členského shromáždění se pořizuje zápis.

 

Čl. IX

Zásady hospodaření sdružení

Sdružení je neziskovou organizací a jeho hospodaření se řídí obecně platnými právními předpisy v souladu s rozhodnutím rady sdružení.

(1)    Příjmy sdružení  tvoří zejména

a) příspěvky, dotace, granty a dary,

b) členské příspěvky,

c) výnosy z hospodářské činnosti při naplňování cílů

(2)    Sdružení není založeno k výdělečné činnosti ani za účelem dosahování zisku. Veškeré příjmy sdružení musí být použity k financování dosažení účelu, ke kterému bylo sdružení zřízeno a k úhradě provozních nákladů

(3)    Sdružení hospodaří podle pravidel schválených radou sdružení.

 

Čl. X

Zánik sdružení

(1) Sdružení zaniká, rozhodne-li tak členské shromáždění, dobrovolným rozpuštěním nebo   sloučením s jiným sdružením a pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění

(2) Pro případ likvidace rada sdružení v souladu s obecně závaznými právními předpisy  rozhodne jednohlasně o majetku organizace

(3) Pravomocným rozhodnutím ministerstva vnitra o jeho rozpuštění.